Especialistas Hípica Celta, S.L. L., responsable do sitio web, pon ao dispor dos Usuarios de internet o presente documento, cuxa finalidade é cumprir as obrigacións establecidas na Lei 34/2002, do 11 de xuño, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico ( LSSICE) e demais normativa aplicable, así como proporcionar información sobre as condicións de uso.

Identificación do Provedor

En cumprimento do deber de información regulado no artigo 10 LSSICE, a continuación facilítanse os datos necesarios do titular da páxina web:

 • Titular sitio web: Especialistas Hípica Celta, S.L. L.
 • CIF: B-32488470
 • Domicilio a efectos de notificacións: Avda. de Redondela nº 28, 4º E, 32400, Ribadavia, Ourense
 • Correo electrónico a efectos de notificacións: info@especialistashipicacelta.com
 • Teléfono de contacto: 678 850 968
 • Rexistrada no Rexistro Mercantil de Ourense, Tomo 897, Folio 197, Inscrición 1ª, Folla OR-16130.
 • Nome do dominio: www.nadal2020.es www.nadal2020.com

 

Obxecto

As presentes condicións teñen como obxecto regular a relación entre o Provedor, responsable do sitio web, e os Usuarios que acceden, navegan e gozan do servizo ofrecido. A navegación e/ou contratación de calquera dos servizos ofrecidos na Páxina Web, supoñerá a aceptación sen reservas das presentes condicións. Toda persoa que acceda a este sitio web asume o papel de Usuario, comprometéndose á observancia e cumprimento rigoroso das disposicións aquí dispostas, así como de calquera outra disposición legal que fose de aplicación, obrigándose así a facer un uso correcto do sitio web. O Usuario responderá fronte a ESPECIALISTAS HÍPICA CELTA, S.L. L. ou fronte a terceiros, de calquera dos danos e prexuízos que puidesen causarse como consecuencia do incumprimento da devandita obrigación.

Condicións Xerais

O usuario asume a responsabilidade do uso adecuado do portal de conformidade coa Lei e as presentes condicións, responsabilidade que se estende ao rexistro necesario para acceder a determinados servizos e contidos que se prestan. O usuario comprométese expresamente a facer un adecuado uso dos contidos e servizos que o Provedor ofrece, conforme ao establecido na lei, a moral, a orde pública e as presentes condicións e, con carácter enunciativo pero non limitativo, a non empregalos para:

 • Difundir contidos criminais, violentos, pornográficos, racistas, xenófobos, ofensivos, de apoloxía ao terrorismo, que atenten contra os dereitos humanos ou, en xeral, contrarios á lei ou á orde pública.
 • Introducir intencionadamente na rede virus informáticos ou realizar actuacións susceptibles de alterar, estragar, interromper ou xerar erros ou danos nos sistemas físicos e lóxicos do Provedor, creador do sitio web, ou de terceiras persoas; así como obstaculizar o acceso doutros usuarios ao sitio web e aos seus servizos mediante o consumo masivo dos recursos informáticos a través dos cales ESPECIALISTAS HÍPICA CELTA, S.L. L. presta os seus servizos.
 • Vulnerar os dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como difundir, transmitir ou poñer ao dispor de terceiros calquera tipo de información, elemento ou contido que supoña unha violación do secreto das comunicacións e a lexislación sobre protección de datos de carácter persoal.
 • Suplantar a identidade doutro usuario, das administracións públicas ou dun terceiro, utilizando as súas claves de rexistro aos distintos servizos e/ou contidos do sitio web.
 • Reproducir, copiar, distribuír, poñer a disposición ou de calquera outra forma comunicar publicamente, transformar ou modificar os contidos, a menos que se conte coa autorización do titular dos correspondentes dereitos de explotación ou iso resulte legalmente permitido.
 • Recoller datos con finalidade publicitaria e remitir publicidade de calquera clase e comunicacións con fins de venda ou outra de natureza comercial sen que medie previa solicitude ou consentimento.

Calquera incumprimento das cláusulas contidas no presente sitio web (Aviso Legal, Política de Privacidade, Política de Cookies, así como outros contidos que supoñan obrigacións para o usuario 1, 2) e en xeral da legalidade vixente en España, comunicarase inmediatamente por parte de ESPECIALISTAS HÍPICA CELTA, S.L.L. ás autoridades pertinentes, comprometéndose esta a cooperar coas mesmas. En tal caso, o usuario responderá fronte a ESPECILISTAS HÍPICA CELTA, S.L. L. ou fronte a terceiros, de calquera dos danos e prexuízos que puidesen causarse como consecuencia do incumprimento destas obrigacións.

ESPECIALISTAS HÍPICA CELTA, S.L. L. non garante que a súa páxina web cumpra, total ou parcialmente, coas lexislacións doutros países. Por tanto, se o usuario reside ou se atopa domiciliado en calquera outro lugar que non sexa España, e decide acceder e/ou navegar no presente sitio web, farao baixo a súa propia responsabilidade e risco, debendo asegurarse de que tal acceso e/ou navegación cumpre coa lexislación local aplicable no seu caso.

ESPECIALISTAS HÍPICA CELTA, S.L.L. non se fai responsable de ningún dano ou perda que se derive dun ataque de denegación de servizo, virus ou calquera outro programa ou material tecnoloxicamente prexudicial que poida afectar o seu computador, equipo informático, datos ou materiais como consecuencia do uso desta páxina web ou da descarga de contidos da mesma ou aos que a mesma redireccione.

Servizos

Na páxina web o Usuario poderá atopar información sobre a Campaña de Nadal así como información sobre as normas da devandita campaña. Existe unha área de contacto onde o Usuario poderá enviarnos os seus comentarios, dúbidas ou solicitarnos información adicional.

Notificacións

Todas as notificacións e comunicacións entre os Usuarios e o Provedor consideraranse eficaces, para todos os efectos, cando se realicen a través de correo postal, correo electrónico ou comunicación telefónica. Os usuarios deberán dirixirse ao Provedor mediante:

 1. Envío por correo postal á seguinte dirección: Avda. de Redondela nº 28, 4º E, 32400, Ribadavia, Ourense
 2. Comunicación por medio de chamada telefónica ao número de teléfono: 678 850 968
 3. Envío por correo electrónico á seguinte dirección: info@especialistashipicacelta.com.

 Mediante o uso desta páxina web, o Usuario acepta implicitamente que a maior parte das comunicacións realizaranse por vía electrónica. A efectos contractuais, o Usuario consente usar este medio electrónico de comunicación e recoñece que toda comunicación que se lle envíe de forma electrónica cumpre cos requisitos legais.

Protección de datos

O titular da páxina web comprométese a tratar os datos persoais do Usuario de conformidade co establecido na lexislación vixente na materia. Concretamente, comprométese a aplicar o disposto na LO 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de datos de Carácter Persoal e garantía dos dereitos dixitais, e no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016.

Cando se soliciten para o acceso a determinados contidos ou servizos determinados datos de carácter persoal, vostede deberá garantir a veracidade, exactitude, autenticidade e vixencia da información que nos facilita.

Para máis información sobre o tratamento dos seus datos pode consultar a nosa Política de Privacidade.

Propiedade Industrial e Intelectual

Todos os contidos do sitio web, entre outros, textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, software, links e demais contidos audiovisuais, así como o seu deseño gráfico e códigos fonte, constitúen unha obra cuxa propiedade pertence a ESPECIALISTAS HÍPICA CELTA, S.L.L., sen que poidan entenderse cedidos ao Usuario ningún dos dereitos de explotación sobre os mesmos máis aló do estritamente necesario para o correcto uso da web, e con independencia de que sexan susceptibles ou non de propiedade intelectual.

Así mesmo, todas as marcas, nomes comerciais ou signos distintivos de calquera clase que aparecen no sitio web son propiedade de ESPECIALISTAS HÍPICA CELTA, S.L.L., sen que poida entenderse que o uso ou acceso ao mesmo atribúa ao Usuario dereito algún sobre os mesmos.

Queda prohibida a reprodución total ou parcial, explotación, distribución, modificación, cesión ou comunicación pública dos contidos e calquera outro acto que non fose expresamente autorizado polo titular dos dereitos de explotación. Calquera uso non autorizado previamente considérase un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor.

Así mesmo, poderanse compartir os contidos dos blogues, webs e redes sociais, sempre que se cite a Especialistas Hípica Celta como autor dos mesmos e fágase chegar unha copia da publicación ao propietario.

Para realizar calquera tipo de observación respecto a posibles incumprimentos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como sobre calquera dos contidos do sitio web, o Usuario deberá notificar dita circunstancia a ESPECIALISTAS HIPICA CELTA, S.L.L., achegando a información pertinente.

En calquera caso, ESPECIALISTAS HÍPICA CELTA, S.L.L. non asume responsabilidade algunha respecto dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial titularidade de terceiros que se vexan infrinxidos por un terceiro ou polo Usuario.

En ningún caso o Usuario, polo mero acceso a esta páxina web, obtén licenza ou autorización para a utilización, máis aló do uso estritamente privado, de ningún contido, información ou servizo existentes na nosa páxina web nin sobre ningún dereito relacionado con eles, especialmente os de propiedade intelectual e industrial.

Exclusión de garantías e responsabilidade e enlaces web

A información fornecida por o presente sitio web é de carácter xeral e ten unha finalidade meramente informativa, sen que se garanta plenamente o acceso a todos os contidos, nin a súa exactitude, exhaustividade, corrección, vixencia ou actualidade, nin a súa idoneidade ou utilidade para un obxectivo específico.

ESPECILISTAS HÍPICA CELTA, S.L.L. non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza derivados de, a título enunciativo:

 • Erros ou omisións nos contidos. ESPECIALISTAS HÍPICA CELTA, S.L.L. non garante que os contidos vaian estar actualizados permanentemente, nin que carezan de calquera tipo de erro.
 • Ausencia de dispoñibilidade do portal. ESPECIALISTAS HÍPICA CELTA, S.L.L. non se fai responsable dos posibles danos ou prexuízos xerados no usuario como consecuencia de fallos ou desconexións nas redes de telecomunicacións que supoñan a suspensión, cancelación ou interrupción do servizo do sitio web, xa que o funcionamento destas redes depende de terceiros.
 • Presenza de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos que poidan alterar os sistemas informáticos, documentos electrónicos ou datos dos usuarios, a pesar de adoptar todas as medidas tecnolóxicas necesarias para previlo. Corresponde ao usuario, en todo caso, estar provisto de ferramentas adecuadas que lle protexan ante programas informáticos daniños.

Así mesmo, o Provedor pode modificar sen aviso previo calquera información aquí recollida e, ademais, esta non está suxeita a ningunha garantía de ningún tipo, sendo o Provedor non responsable de calquera dano directo ou indirecto que poida ocasionar a exactitude, veracidade ou exhaustividade da devandita información, ou o uso que dela poida facerse.

Tampouco haberá responsabilidade derivada do uso que o lector poida facer da información contida na nosa web nin das consecuencias que poidan derivar da devandita aplicación.

En relación aos dispositivos técnicos de ligazón(s) ou ligazóns a páxinas externas que poida conter esta web, o Provedor non se responsabiliza en ningún caso nin respecto dos contidos nin respecto a calquera outro aspecto relacionado coas devanditas páxinas ou o seu acceso, respecto a os cales non exerce ningún tipo de control. Por tanto, unha vez que o Usuario acceda ás ligazóns de terceiros e abandone o sitio web, tanto o presente Aviso Legal, como a Política de Privacidade e a Política de Cookies deixarán de producir efecto, xa que os sitios web aos que o usuario acceda están suxeitos ás súas propias políticas.

ESPECIALISTAS HÍPICA CELTA, S.L.L. non pode asumir responsabilidade algunha polo contido que poida aparecer en páxinas de terceiros, nin garante a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera material ou información contida en ningún das devanditos ligazóns ou ligazóns. Así mesmo, a inclusión destas conexións externas a sitios web alleos non implica ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.

 

Política de Cookies

Esta web utiliza cookies propias e de terceiros. Pode ver toda a información detallada na nosa Política de Cookies.

Modificación do contido do Aviso Legal

ESPECILISTAS HÍPICA CELTA, S.L. L. resérvase o dereito de realizar unilateralmente as modificacións e actualizacións da información contida que estime pertinentes no seu portal, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos como os servizos que se presten a través do mesmo, sen que exista obrigación de preavisar ou poñer en coñecemento dos Usuarios ditas modificacións, entendéndose como suficiente coa publicación no sitio web do Provedor.

A duración da prestación do servizo do portal limítase ao momento en que o Usuario estea conectado ao sitio web ou a algún dos servizos que este proporciona. Por iso, o Usuario, en cada ocasión que pretenda utilizar o portal, debe ler detidamente este Aviso Legal, xa que o mesmo e as súas respectivas condicións de uso poden verse alteradas en calquera momento. Por tanto, a vixencia das citadas condicións variará en función da súa exposición e manterase mentres estean debidamente publicadas, ata que se vexan substituídas por outras.

Lexislación aplicable e Xurisdición

Para a resolución de todas as controversias ou cuestións relacionadas co presente sitio web ou das actividades nel desenvolvidas, será de aplicación a lexislación española, á que se someten expresamente as partes, sendo competentes para a resolución de todos os conflitos derivados ou relacionados co seu uso os Xulgados e Tribunais de Ribadavia (Ourense).

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google