Política de privacidade

ESPECIALISTAS HÍPICA CELTA, S.L.L. informa os usuarios da súa páxina web www.nadal2020.es ou www.nadal2020.com a través desta Política de Privacidade sobre o tratamento e protección dos datos de carácter persoal dos Usuarios que poidan ser solicitados mediante a súa navegación ou contratación de servizos que realicen neste portal. O uso desta web por parte do usuario conleva a aceptación pola súa banda desta Política de Privacidade.

ESPECIALISTAS HÍPICA CELTA, S.L.L. adopta as medidas necesarias para garantir a seguridade, integridade e confidencialidade dos datos conforme ao establecido no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación dos mesmos, e naquilo non previsto por este, pola Lei Orgánica 3/2018 do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, o Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica de Protección de Datos, e a Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico.

Mediante os formularios de rexistro do presente sitio web ou o envío de correo electrónico recóllense e tratan datos persoais de cada usuario que son necesarios para a xestión e mantemento dalgúns dos servizos prestados e cuxo tratamento se rexe por medio desta Política de Privacidade.

Esta Política de Privacidade pode cambiar co tempo ou ser actualizada polo que lle recomendamos e salientamos revisar continuamente esta páxina para asegurarse que está de acordo con devanditos cambios.

Responsable do tratamento dos datos persoais

  • Responsable: Especialistas Hípica Celta, S.L. L.
  • CIF.: B-32488470
  • Dirección para comunicacións: Avda. de Redondela nº 28, 4º E, 32400, Ribadavia, Ourense
  • Correo electrónico: info@especialistashipicacelta.com
  • Teléfono de contacto: 678 850 968
  • Rexistrada no Rexistro Mercantil de Ourense, Tomo 897, Folio 197, Inscrición 1ª, Folla OR-16130.

ESPECIALISTAS HÍPICA CELTA, S.L.L. comprométese a aplicar as medidas de seguridade informática previstas na normativa citada previamente, co obxectivo de impedir o acceso ou uso indebido dos datos, a súa manipulación, deterioración ou perda.

Finalidade do tratamento

En ESPECIALISTAS HÍPICA CELTA, S.L L. tratamos os datos persoais que o usuario nos facilita a través de www.nadal2020.es ou www.nadal2020.com co fin de incluílos na axenda de contactos, xestionar a relación comercial solicitada e utilizar así esta información como medio de contacto da devandita empresa. Ademais, o tratamento destes datos solicitados tamén implica xestionar o envío da información que nos sexa solicitada e poder responder as consultas ou cuestións que o usuario remita a través do sitio web, facilitando á súa vez aos interesados as ofertas de servizos que sexan do seu interese. Tamén serán solicitados para as seguintes finalidades:

– Xestionar a inscrición e participación na campaña de nadal no caso de que se solicite a través do formulario habilitado para tal efecto.

– Xestionar as solicitudes de contacto, consultas e información do usuario a través das canles dispostas para isto nos sitios web de Especialistas Hípica Celta, S.L. L.

Os campos dos rexistros débense cumprimentar obrigatoriamente para que ESPECIALISTAS HÍPICA CELTA, S.L.L. poida cumprir coas finalidades mencionadas con anterioridade.

O usuario pode opoñerse ao envío de comunicacións comerciais en calquera momento mediante o envío dunha mensaxe de correo electrónico á dirección indicada supra liñas.

No caso de que o Usuario facilite datos de terceiros, manifesta contar co consentimento dos mesmos e comprométese a trasladarlle a información contida na Política de Privacidade, eximindo a empresa de calquera responsabilidade neste sentido. Con todo, a empresa poderá levar a cabo as verificacións oportunas para constatar este feito, adoptando as medidas de dilixencia debida que correspondan, conforme á normativa de protección de datos.

Lexitimación do tratamento

O tratamento dos datos persoais que proporciona o usuario realízase en base ás seguintes bases xurídicas que lexitiman o mesmo:

A contratación de servizos de ESPECIALISTAS HÍPICA CELTA, S.L.L e a execución do encargo profesional solicitado, cuxos termos e condicións poñeranse ao dispor do usuario de forma previa a unha eventual contratación. Para poder levar a cabo esta relación profesional solicitada, o interesado está obrigado a facilitar os seus datos.

O consentimento libre, específico, informado e inequívoco, xa que tras a lectura da presente Política de Privacidade o usuario queda informado e, en caso de estar conforme, pode aceptala mediante unha declaración ou unha clara acción afirmativa, como o marcado dunha caixa que se dispón para o efecto.

No caso de que o interesado non facilite os citados datos ou estes sexan erróneos ou inexactos, non poderemos atender a súa solicitude, resultando imposible proporcionarlle a información solicitada ou levar a cabo a contratación dos servizos. Polo tanto, o responsable do tratamento, ESPECIALISTAS HÍPICA CELTA, S.L.L. , quedará exonerado de toda responsabilidade que puidese derivarse da non execución do encargo profesional ou das consecuencias que se deriven destas informacións inexactas ou erróneas.

ESPECIALISTAS HÍPICA CELTA, S.L.L. está presente en redes sociais como Facebook, Instagram, Tik Tok, Twitter, Youtube, etc. coa finalidade de publicitar os servizos por eles ofertados, campañas xa realizadas ou que se vaian a realizar pero en ningún caso solicitarán datos persoais dos Usuarios que a través destas redes sociais interactúen con eles, salvo que haxa autorización expresa por parte dos devanditos Usuarios.

 

Conservación de datos

ESPECIALISTAS HÍPICA CELTA, S.L.L., como responsable do tratamento, comprométese a almacenar e xestionar os datos persoais e información recollida mediante esta páxina web coa debida confidencialidade mentres se manteña a relación profesional xurdida e a persoa interesada non solicite a súa supresión, e no seu caso, por un prazo non superior a 5 anos, a contar desde a finalización da relación comercial establecida entre o usuario e ESPECIALISTAS HÍPICA CELTA, S.L.L.. Con todo, o responsable do tratamento poderá conservar, debidamente bloqueados, os datos para atender posibles responsabilidades administrativas ou xurisdicionais.

 

 

Comunicación de datos e transferencias internacionais de datos

Con carácter xeral ESPECIALISTAS HÍPICA CELTA, S.L.L. non comunicará estes datos persoais a terceiros, coa condición de que a prestación dun servizo implique a necesidade dunha relación contractual cun encargado de tratamento e iso sexa estritamente necesario para xestionar e manter a relación entre o usuario e a mencionada empresa, previa autorización expresa por parte do usuario. Isto farase só durante o tempo imprescindible para posibilitar a execución do contrato de encarga, e nas mesmas condicións e coas mesmas responsabilidades que se lle esixen ao responsable. Unha vez finalizado o encargo, o encargado do tratamento devolverá ao Responsable os datos persoais e suprimirá calquera copia da que dispoña.

Por outra banda, só terán dereito a acceder a estes datos persoais os terceiros cos que ESPECIALISTAS HÍPICA CELTA, S.L.L. teña unha obrigación legal ou contractual de facilitalos, entre os que se inclúen, por exemplo, o Defensor do Pobo e Xuíces e Tribunais interesados nos procedementos relacionados coas reclamacións presentadas.

 

Dereitos dos interesados

Pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, portabilidade e oposición ou revogación do consentimento outorgado remitindo a súa solicitude á dirección postal Avda. de Redondela nº 28, 4º E, 32400, Ribadavia, Ourense ou ao correo electrónico info@especialistashipicacelta.com, en ambos os casos a través dun escrito asinado para o efecto e achegando copia do seu DNI.

Así mesmo, se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente, poderá presentar unha reclamación #ante a autoridade de control en agpd.es.

 

Medidas de seguridade

A empresa Especialistas Hípica Celta, S.L. L. está altamente comprometida en cumprir co compromiso de manter a súa información segura. Usamos os sistemas máis avanzados e actualizámolos constantemente para asegurarnos que non exista ningún acceso non autorizado.

 

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google